Przedsiębiorstwo Usług Elektronicznych TRAK sp.j. udziela gwarancji na wykonane usługi oraz dostarczony sprzęt.

Gwarancja na wykonaną usługę:

 • standardowo udzielana jest gwarancja na na 6 miesiący od daty wystawienia faktury na wykonaną usługę
 • podstawą gwarancji jest dowód zakupu oraz karta gwarancyjna, jeżeli została wydana
 • standardowa gwarancja obejmuje wykonaną naprawę
 • gwarancja na wymienione podzespoły jest równa gwarancji producenta
 • oferta na wydłużony okres gwarancji przedstawiana jest na życzenie Klienta
 • oferta na dodatkowe warunki gwarancji przedstawiana jest na życzenie Klienta
 • gwarancja nie obowiązuje w przypadku uszkodzenia plomb gwarancyjnych, użytkowania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń na skutek przepięcia elektrycznego, ingerencji (przekraczającej eksploatację przewidzianą przez producenta) w urządzenie osób trzecich bez zgody przedstawiciela P.U.E. TRAK sp.j.
 • gwarancja nie obejmuje czynności konserwacyjnych przewidzianych w instrukcji obsługi
 • P.U.E. TRAK sp.j. dokona wszelkich starań, aby niezwłocznie usunąć usterkę oraz przywrócić sprzęt do pełnej sprawności. Termin usunięcia usterki i naprawy sprzętu jest różny w zależności od dostępności części zamiennych
 • Klient posiadający prawo gwarancji na naprawiane urządzenie jest zobowiązany, po wykryciu usterki, do niezwłocznego poinformowania P.U.E. TRAK sp.j. o tym fakcie.
 • Klient posiadający prawo gwarancji na naprawiane urządzenie jest zobowiązany, po wykryciu usterki, do niezwłocznego zabezpieczenia urządzenia przed dalszym postępowaniem uszkodzenia
 • Klient posiadający prawo gwarancji na naprawiane urządzenie jest zobowiązany do dostarczenia urządzenia do serwisu P.U.E. TRAK sp.j. we własnym zakresie i na własny koszt
 • W przypadku nieuzasadnionego żądania dokonania naprawy, Klient posiadający prawo gwarancji na naprawiany sprzęt poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem sprzętu , jego naprawą oraz odebraniem, a w przypadku naprawy sprzętu u użytkownika – koszty naprawy oraz przejazdu pracowników P.U.E. TRAK sp.j.  do miejsca, w którym sprzęt będzie naprawiany. Za nieuzasadnione żądanie naprawy uznaje się przede wszystkim żądanie usunięcia uszkodzeń, dokonania czynności konserwacyjnych lub instalacyjnych  nie objętych gwarancją oraz żądanie naprawy gwarancyjnej pomimo utraty praw gwarancyjnych.
 • Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem praw gwarancji między P.U.E. TRAK sp.j., a Klientem posiadającym prawo gwarancji na naprawiany sprzęt będą rozstrzygane, w pierwszej kolejności, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie jest to możliwe, lub też jest niesatysfakcjonujące dla któregokolwiek podmiotu sporu, wszelkie spory będą rozstrzygane na drodze sądowej.

Gwarancja na dostarczone urządzenia:

 • gwarancja jest zgodna z gwarancją producenta
 • w przypadku sprzedaży produktu z zewnętrzną gwarancją producenta, P.U.E. TRAK sp.j. nie jest stroną gwarancji
 • gwarancja obowiązuje, jeżeli Klient przestrzegał zaleceń producenta ujętych w instrukcji obsługi